DHY’de Müstafi Kalmak | Müstafi Kalmanın TÜM DETAYLARI

Yeni mezun hekimlerin isimleri DHY atamalarına zorunlu olarak eklenir ve istemeseler dahi DHY ile atanmak zorunda kalırlar. Zorunlu olarak atanan bu hekimlerin bir bölümü göreve başlamak istemezler.

DHY ile atanıp göreve başlamazsanız müstafi kalmış oluyorsunuz. Bu yazıda müstafi kalmanın tüm detaylarını açıklamaya çalışacağız. Başlayalım.

DHY'de Müstafi Kalmak | Müstafi Kalmanın Tüm Detayları

Müstafi Kalmak Nedir?

Müstafi kelimesi “görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olan (kimse)” anlamına gelmektedir. DHY ile atanan ancak göreve başlamayan kişiler için müstafi kalma ifadesi kullanılmaktadır.

Aslında bu tabirin yasa ve mevzuatlarda bir karşılığı yok. DHY ile atanıp hiç göreve başlamayan kişiler için “müstafi kalmak” ifadesi kullanılıyor.

657 sayılı devlet memurları kanununda “atanıp göreve başlamayan” ifadesi yer almaktadır. Doktorlar arasındaki kullanımda bu durum müstafi kalmak olarak adlandırılıyor.

Başta da açıkladığımız üzere, aslında yasa ve mevzuatlarda müstafi kalmak diye bir ifade yok, atanıp hiç göreve başlamayan kişileri ifade etmek için genel kullanılan bir tabirdir.

Müstafi kalmak ile ilgili şunları bilmelisiniz:

 • DHY ile atanan ancak göreve başlamayan kişiler için müstafi kalma ifadesi kullanılmaktadır.
 • Bu ifadenin yasa ve mevzuatlarda bir karşılığı bulunmamaktadır.
 • 657 sayılı devlet memurları kanuna göre “atanıp göreve başlamayan” ifadesi kullanılmaktadır.

DHY’de müstafi kalan kişi, DHY ataması ile atandığı görev yerinde hiç göreve başlamayan kişiyi ifade etmektedir. Müstafi kalacak kişi DHY ataması sonrasında ek olarak bir şey yapmamalıdır.

Nasıl Müstafi Kalınır?

Yazımızın üst bölümünde de ifade ettiğimiz üzere, DHY atamasında müstafi kalmak istiyorsanız herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.

DHY kurası sonrasında bir kadroya yerleşecek ve tebligat sonrasında artık göreve başlayabilir hale geleceksiniz. Tam da bu aşamadan itibaren herhangi bir işlemde bulunmamalısınız.

657 sayılı devlet memurları kanununda atanıp göreve başlamayan memurlar (hekimler) için şöyle bir madde yer almaktadır:

İşe başlamama halinde yapılacak işlem:
Madde 63 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.) (Değişik: 12/5/1982 – 2670/24 md.)

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62’nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

62.maddede belirtilen göreve başlama süreleri ile ilgili madde şu şekildedir:

Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.

657 sayılı kanundaki bu maddeler ışığında yapmak istediğimiz açıklama aslında şudur:

 • DHY ile atanıp tebligatınız geldiğinde giderek göreve başlamalısınız.
 • Göreve başlama süresi aynı ikamet yeri içine atananlar için 1 iş günü, farklı ikamet yerine atananlar için 15 gündür.
 • İsbatı mümkün olan bir nedeniniz varsa (raporlu durumlar) göreve başlamanız için en fazla 2 ay süre verilebilir. Böyle bir durumunuz yoksa 1 ila 15 gününüz vardır.
 • Bu süre içerisinde atama yerlerine giderek göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
 • İşte bu durum DHY’de müstafi kalmaktır.

Atandığınız görev yerine gitmediğinizde bir süre sonra atamanız iptal edilmiş oluyor. 657’ye göre “ilgili süre içinde işe başlamayanlar” olarak açıklanan kişilerden oluyorsunuz.

Müstafi Kalmanın Yaptırımları Nelerdir?

Müstafi kalanların karşılaşacağı yaptırım 657 sayılı devlet memurları kanununda açıkça belirtilmiştir. İlgili yasal bölüm şu şekildedir:

İşe başlamama halinde yapılacak işlem:
Madde 63 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.) (Değişik: 12/5/1982 – 2670/24 md.)

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62’nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. 

DHY ile atandığınız halde göreve başlamazsanız (müstafi kalırsanız) bir yıl boyunca devlet memuru olarak istihdam edilemezsiniz.

Bu durumun bazı sonuçları şunlardır:

 • Bu bir yıllık sürede yeniden DHY atamasına giremezsiniz, yeniden DHY ile atanamazsınız.
 • En erken ertesi yılın izdüşümündeki atamaya katılabilirsiniz. Örnek; nisanda atandıysanız ertesi yılın nisan atamasına girebilirsiniz.
 • DHY’nizi tamamlamadığınız için aktif olarak hekimlik yapamazsınız, hekimlik diplomanızı kullanamazsınız.
 • Müstafi kalan hekimler DHY’lerini tamamlamamış olacakları için özel sektörde hekim olarak çalışamazlar.
 • Bu bir yıllık sürede EAH ve SBA kadrolarına yerleşmeniz durumunda hak kaybı yaşarsınız, TUS’ta EAH ve SBA tercih etmemelisiniz. (Bu maddeyi alttaki başlıkta detaylı olarak açıklayacağız.)

Müstafi Kalınca İstifa Hakkı Gidiyor mu?

Bildiğiniz üzere memuriyetten belirli sayıda istifa edebilirsiniz. Memuriyetten kaç defa istifa edebileceğiniz ve kaç defa geri dönebileceğiniz önemlidir.

Öncelikle memuriyetten istifa etmenin kaç defa olduğunu inceleyelim, ardından müstafi kalmanın istifa hakkını azaltıp azaltmadığına bakalım.

Kaç defa memuriyetten çekilebileceğiniz 657 sayılı yasanın 92.maddesinde açıklanmıştır, buna göre:

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları:
Madde 92 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/27 md.)

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

Buradan anlamamız gerekenler şunlardır:

 • Memuriyetten çekilebilirsiniz yani istifa edebilirsiniz.
 • Memuriyetten en fazla 3 defa çekilebilirsiniz, üçüncü defa çekildikten sonra geri dönemezsiniz.
 • İki defa istifa ederseniz üçüncü kez memuriyete geri dönebiliyorsunuz ancak üçüncü istifadan sonra geri dönemiyorsunuz.

Bu nedenler ışığında neden istifa hakkının önemli olduğunu anlamış olduk. Şimdi de müstafi kaldığınızda istifa hakkının azalıp azalmadığına bakalım.

Müstafi kalma durumunda karşılaşılacak yaptırım 657 sayılı yasanın 63. maddesinde açıklanmıştır, buna göre:

İşe başlamama halinde yapılacak işlem:
Madde 63 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.) (Değişik: 12/5/1982 – 2670/24 md.)

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62’nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.

Yukarıdaki maddeden yola çıkararak müstafi kalma durumunda istifa hakkının gitmediğini açıkça görebiliyoruz. Uygulanacak tek yaptırım 1 yıl boyunca memur olarak istihdam edilememektir.

Müstafilikte karşılaşılabilecek durumlar ile alakalı soru işaretleri oluşturabilecek cümleler duyabilirsiniz, ancak ilgili yasa maddesi çok açık, istifa hakkı gitmez.

Müstafi Kalınca TUS’ta Yazılabilecek Kadrolar

Girdiğiniz DHY atamasında müstafi kaldığınızda bu durum TUS tercihlerinizi de etkileyecektir. Etkileme nedeni ise bir yıl boyunca memuriyete giremeyecek olmanızdır.

Bildiğiniz üzere EAH ve SBA asistanları 657 sayılı yasaya bağlı memurlardır, asistanlıklarında da 657 sayılı yasaya bağlı olarak çalışırlar. YÖK asistanları ise 2547 sayılı yasaya bağlıdırlar, memur değildirler.

DHY ile atanıp müstafi kalırsanız bir yıl boyunca memuriyete geri dönemiyorsunuz, bu süre zarfında TUS’a girip EAH ve SBA yazmamalısınız, çünkü bu kadrolar da memuriyet statüsünde. Olur da cezanız varken bu kadrolara yerleşirseniz hak kaybı yaşarsınız.

YÖK kadrosu ise farklı statüde, memuriyet kadrosu değil. Bu nedenle müstafi kalırsanız gireceğiniz TUS’larda YÖK kadrolarına hiçbir kısıtlama olmadan yerleşebilirsiniz.

Memuriyet cezası olanların EAH ve SBA yazma durumları TUS kılavuzunda detaylıca açıklanmıştır, ilgili bölüm şu şekildedir:

657 sayılı Kanuna göre görevden çekilen veya çekilmiş sayılanların (örneğin, istifa edenlerin) yeniden kamu görevine atanabilmeleri için belli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu durumda olan adayların Tablo 3’teki kontenjanlarda (Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerde ve Adli Tıp kurumunda) uzmanlık eğitimi yapabilmeleri için; Adayların 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirlenmiş sürelerinin uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden sonraki 3 ay içinde bitecek durumda bulunması gereklidir.

Müstafi kaldığınızda 1 yıllık memuriyete geri dönememe cezası gelişiyor. Gireceğiniz TUS sınav günü bu cezanın 3 aydan daha az bir kısmı kalırsa EAH ve SBA yazabilirsiniz.


Bu yazıda olabildiğince detaylı şekilde müstafi kalmayı detaylandırmaya çalıştık. Yeni mezun hekimlerin yasa ve mevzuatlara hakim olmayışı pek çok soru ile geri dönüyor, bu yazı sonunda büyük kısmına çözüm ürettiğimizi düşünüyoruz.

DHY ile müstafi kalmak aslında yasal bir haktır, 657 kanuna göre çerçevesi açıklanmıştır, olası yaptırımları belirtilmiştir. Herhangi bir idare atandığınız göreve sizi zorla başlatamaz, böyle bir inisiyatifi bulunmamaktadır.

Müstafi kalmak hakkında DoktorBun Forum‘da yer alan müstafi kalmak kategorisini ziyaret ederek daha önce sorulan soruları ve verilmiş cevapları görüntüleyebilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.